نمایشگاه روسیه

روسیه 1

۲۲ اردیبهشت نمایشگاه روسیه

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در روسیه

زمان ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵