نمایشگاه روسیه

روسیه 1

نمایشگاه روسیه

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در روسیه

زمان ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵