ناشناخته ماندن جایگاه طراحی فرش مدرن

ناشناخته ماندن جایگاه طراحی فرش مدرن

ناشناخته ماندن جایگاه طراحی فرش مدرن

برای شناخت بهتر جایگاه طراحی فرش مدرن بایستی کمی به عقبتر برگردیم و به اصل جریان  مدرنیسم در فرش بپردازیم. سوالاتی که مطرح می شود این است که تعریف خارجی هااز یک فرش مدرن چیست و ایرانی ها چگونه یک فرش مدرن را تعریف می کنند؟ حقیقت آن است که قدمت  بافت و طراحی فرش در خارج از ایران با دیرینه گی این هنر در میان ایرانیان قابل مقایسه نیست اما آنچه به موازات فرش در مقام یک اثر هنری یا دکوراتیو در هنر اروپائیان وجود داردهنرنقاشی است که با جریان مدرنیسم بسیار متحول گشت و بر فرش و کاغذ دیواری و پارچه رو مبلی و دیگر تزئینات منازل اروپائی تاثیر نهاد. راهی که نقاشی اروپا در جریان مدرنیسم پیمود گذر از رئالیسم و رسیدن به دنیای انتزاعی است که در پی اختراع دوربین عکاسی و قدرت و سرعت بهتر آن در ثبت وقایع رخ داد.

جالب آن است که فرش ایران بر نقاشی اروپا بسیار تاثیر نهاد اما راهی خلاف این پیمود و ازدنیای انتزاعی فرش به دنیای رئال چهره بافی روی آورد و آن را حد اعلای هنر فرش پنداشت و پس از مدتی با وجود اینکه پشتوانه های چون گبه ها را در آثار خود داشت که با آثار نقاشی انتزاعی اروپایی برابری می کرد و بر هنر نقاشی اروپا تاثیر فراوانی گذاشته بود اما در تعریف از فرش مدرن بازماند . این بازماندگی تا به آن حد رسید که ایرانی ها به تقلید از بیگانگان در تعریف فرش مدرن روی آوردند. اروپایی ها با طرح های فرش ایرانی مانند یک تابلوی نقاشی برخورد نموده و اخیراعینا نقاشی های آبستره را بر فرش نقش می زنند. متاسفانه هنوز ایرانی ها به یک تعریف درست و آگاهانه از به روز نمودن یک فرش دست نیافته و ضربه هایی که بر پیکره بیرمق فرش ایران ازین سردرگمی و ابهام وارد می شود مهلک است. از تحول و بهروز شدن گریزی نیست. هنرهای ماندگار همیشه پویا بوده و برای بقای خویش در هر زمانه ای رنگ و بویی تازه یافته اند و بدینسان هویت و بنمایه خویش را ریشه دارتر نموده اند. فرش نیز در طی اعصار گوناگون جوهره خویش را حفظ نموده و با دنیایی از تنوع و نقش و نگار تا بدین جا رسیده است. اینکه در این هنگامه چگونه مسیر تحول خود را بپیماید که با همان کیفیت زنده بماند و چون رودی روان بخروشد بسیار مهم است .

در صورتی که فکرمی کنید این مطلب مفید است، لطفا آن را با دیگران به اشتراک بگذارید